Modlitwa o rozeznanie

drogi życia

 

 

Boże przenikasz mnie i znasz.

Stworzyłeś mnie dla szczęścia

- pomóż mi je znaleźć.

Ukaż mi moją drogę życia.

Spraw, abym wybrał to,

coś Ty dla mnie zamierzył

i do czego sposobił jeszcze

w łonie matki.

Chcę być Ci posłusznym we wszystkim.

Pójdę gdzie mnie poślesz.

Ufam Tobie, bo wiem, że mnie

kochasz i chcesz mego dobra.

Poprowadź mnie po

ścieżkach Twoich.

 

 

 

 

Modlitwa o wskazanie drogi

 

Panie!

Pomóż nam żyć według

Twojej woli.  

Daj, abyśmy mogli ujrzeć

w naszym życiu Twoją światłość

i rozradować się przed Tobą.

Twoje światło niech nam

wskaże drogę do Ciebie.

Tę drogę, którą dla nas

od wieków przygotowałeś.

Wskaż nam drogę naszego

powołania, byśmy się mogli

radować na wieki.

 

Amen.

 

 

 

Modlitwa o powołanie

 

Pójdź za Mną Moja Córko

Słyszę Twój głos, cichy Panie;

Panie mówisz tak cicho, szeptem,

że prawie Cię nie słyszę.

Lecz Twoje słowa są piękne.

"Pójdź za Mną" 

I cóż mi trzeba więcej?

Ty jesteś Szczęściem i pragniesz,

abym szła za Tym Szczęściem;

Ty jesteś Miłością i pragniesz,

abym szła za Tą Miłością;

Ty jesteś Pokojem i pragniesz wlać

w me serce ten Pokój;

"Niespokojne jest serce dopóki nie spocznie w Bogu"

"Nie bój się moje dziecko oto Jestem" 

Jesteś Panie, zawsze jesteś, jesteś,

jesteś i czekasz na mnie;

Widzę Cię jak wzywasz mnie;

Widzę Cię, ale mnie wciąż tam nie ma;

Panie chcę iść za Tobą;

Nie musze iść za Tobą;

Bo ty na mnie czekasz i chcesz abym szła z Tobą;

Piękne jest Panie to co Ty do mnie mówisz

Wyciągam ręce do Ciebie;

Panie proszę pochwyć mnie i nie puszczaj!!!

Panie chcę być z Tobą.

 

Amen.

 

 

 

Modlitwa Ojca Świętego św. Piusa X

 

O Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych,

któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

ustanowił kapłaństwo i rzekł do swoich Apostołów:

"Żniwo jest wielkie, ale robotników mało.

Proście więc Pana żniwa, ażeby zesłał robotników

na żniwo swoje". Oto przystępujemy do Ciebie

z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie,

racz zesłać robotników na żniwo swoje,

ześlij godnych kapłanów do świętego

Twojego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy,

których od wieków do swojej świętej

służby wybrałeś, głosu Twego chętnie

słuchali i z całego serca za nim postępowali.

Strzeż ich od niebezpieczeństwa świata,

udziel im ducha swej świętej bojaźni,

ażeby łaską kapłaństwa obdarzeni,

słowem i przykładem nauczali postępować

drogą przykazań Twoich i doprowadzili

do błogosławionego połączenia z Tobą.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Amen.

 

 

 

Modlitwa Ojca Świętego Piusa XII

 

     O Jezu, który z głębi swego Boskiego Serca, pełnego troskliwości, głęboko współczujesz z biedną ludzkością i troszczysz się o to, kto ma ją wieść ku światłu i życiu wiecznemu poprzez cierniste szlaki tej ziemi, Panie, co czynisz z duchów anielskich i z kapłanów twoich jakoby płomienie ogniste, - ześlij ludowi, który jest twoim i twoim pozostać pragnie, licznych kapłanów wyposażonych w sprawiedliwość, aby byli radością świętych Twoich.

     Panie, Ty znasz serca wszystkich, wskaż przeto wybranych, którym byś powierzył wzniosły urząd prawdy i miłości. Oświeć ich umysł, aby poznali nieocenioną łaskę Boskiego twego wezwania. Wzmocnij wolę, by ich nie pokonała słabość i rozkosz ludzka, aby nie popadli w miękkość próżnego używania i nie stoczyli się na niziny, okryte oparami ludzkich namiętności.

     Spraw, by nie lękali się ofiar, lecz rozwinęli swe skrzydła do prawdziwie orlich wzlotów, ku pogodnym i świetlanym wyżynom wiecznego kapłaństwa. Przekonaj ich rodziców, że wielką i niezrównanie piękną ofiarą jest poświęcić Tobie swe dzieci. Udziel im siły do złożenia Bogu żertwy własnych uczuć i zamiarów na przyszłość. Natchnij dusze hojne skuteczną ofiarnością dla ubogich wybrańców twoich, by ubóstwo nie było im przeszkodą w pójściu za twoim powołaniem. Wychowawcom daj światło, potrzebne do pielęgnowania w ich sercach delikatnego szczepu powołania, aż do dnia, w którym czystym i gorącym sercem przystąpią do twoich świętych ołtarzy.

     Niechaj będą, o Jezu, prawdziwymi aniołami ludu twego. Aniołami czystymi, na pierwszym miejscu stawiającymi twoją Boską miłość nad wszelką inną, choćby czystą i świętą, ale ziemską i przyrodzoną.

     Niech będą aniołami miłości, wyrzekającymi się szczęścia tworzenia ziemskiej rodziny, w zamian za inne wyższe ojcostwo i pasterstwo. 

     Niechaj szczególnie miłują maluczkich i nieszczęśliwych, udręczonych i opuszczonych. Niechaj będą aniołami światłości, jaśniejącymi przed umysłami ludzkimi żywą wiarą w Ciebie, jak gwiazdy zaranne.

      Niechaj będą aniołami ofiary, jak płomień całopalenia wyniszczającymi się dla dobra swych braci.

     Niechaj będą aniołami rady i pokrzepienia, pociechą w cierpieniach, podtrzymaniem w walkach, sterem w udrękach i wątpliwościach, jasnym drogowskazem na drodze cnoty i obowiązku.

     Niech będą aniołami łaski, która oczyszcza i podnosi dusze, prowadząc je do zjednoczenia z Tobą przez uczestnictwo w Chlebie żywota.

     Niech będą aniołami pokoju, jawiącymi się w ostatniej chwili, by wlać w dusze niewysłowione pragnienie twojej słodkiej miłości, aniołami przygotowującymi je na porywający, Boski pocałunek u progu niebieskich podwoi, gdzie Ty, Panie, jesteś światłością i nieskończoną radością serc po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwa Benedykta XVI

 

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan

rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie,

które będą podtrzymywały żywą wiarę

i strzegły wieczną pamięć o Twoim Synu Jezusie

za pomocą, których nieustanni odnawiasz Twoich wiernych.

Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza,

którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii,

sakramentu najwyższego daru Chrystusa

dla zbawienia świata.

Powołuj sługi Twego miłosierdzia,

którzy przez sakrament Pojednania

będą rozszerzać radość z Twojego przebaczenia.

Spraw, Panie, by kościół przyjmował z radością

liczne natchnienia Ducha Twojego Syna

i posłuszny Jego wskazaniom

troszczył się o powołania kapłańskie

i do życia konsekrowanego.

Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów,

osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie,

aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo

w służbie Ewangelii.

Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami

 

 

Modlitwy Ojca Świętego Jana Pawła II

 

     O Duchu prawdy, który zstąpiłeś w dniu Pięćdziesiątnicy, by kształtować nas w szkole Bożego słowa, wypełnij w nas tę misję, którą powierzył Ci Syn. Napełnij wszystkie serca i podtrzymuj w nich gorące pragnienie tego, co jest w życiu naprawdę wielkie i piękne, tęsknotę za ewangeliczną doskonałością, pasję zbawiania dusz. Wspieraj "robotników żniwa" i udzielaj duchowej płodności ich trudowi na niwie dobra. Spraw, by nasze serca były całkowicie wolne i czyste, pomóż nam żyć, w pełni naśladując Chrystusa, abyśmy kiedyś mogli zakosztować Twojego najwyższego daru: radości, która się nigdy nie kończy. Amen.

 

***

 

     Panie Jezu, który niegdyś wezwałeś pierwszych uczniów, aby stali się rybakami ludzi, niech także i dziś rozbrzmiewa Twoje łagodne wezwanie: "Pójdź za Mną"! Udziel chłopcom i dziewczętom tej łaski, by radośnie odpowiedzieli na Twój głos! Wspieraj w apostolskim trudzie naszych biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane.

     Obdarz wytrwałością naszych seminarzystów i wszystkich tych, którzy realizują swój ideał życiowy w pełnym oddaniu się Twej służbie. Rozbudź w naszych wspólnotach zapał misyjny. Poślij, o Panie, robotników na swoje żniwo i nie pozwól, by brak pasterzy, misjonarzy i tych, którzy poświęcają życie sprawie Ewangelii, doprowadził ludzkość do zguby. Maryjo, Matko Kościoła, wzorze wszystkich powołań, pomóż nam odpowiedzieć "tak" Panu, który wzywa nas do współpracy w Bożym planie zbawienia. Amen.

 

***

 

     Panie Jezu Chryste, Pasterzu naszych dusz, który nieustannie pełnym miłości wzrokiem wzywasz żyjących pośród trudności współczesnego świata młodych ludzi, mężczyzn i kobiety, otwórz ich umysły, by pośród wielu głosów rozbrzmiewających wokół nich rozpoznali Twój głos, tak różny od innych, łagodny i zarazem potężny, który także dzisiaj powtarza: "przyjdź i chodź za Mną".

    Wzbudź w sercach naszej młodzieży wielkoduszny zapał, spraw, że stanie się wrażliwą na oczekiwania braci, którzy wołają o solidarność, pokój, prawdę i miłość. Skieruj serca młodych ludzi na drogę ewangelicznego radykalizmu, który może współczesnemu człowiekowi objawić niezmierzone bogactwa Twojej miłości. Wezwij ich, przyciągnij do siebie z właściwą Tobie dobrocią. Weź ich, aby zaznali słodyczy bycia Twoją własnością! Poślij ich, by głosili Twoją prawdę i w ten sposób na zawsze pozostali w Tobie. Amen.

 

***

 

     Panie Jezu, który posłałeś tych, których chciałeś, poślij wielu do pracy dla Ciebie, do pracy z Tobą. Ty, który oświeciłeś swoim słowem tych, których powołałeś, oświeć nas darem wiary w Ciebie. Ty, który podtrzymywałeś ich w trudnościach, pomóż nam przeżyć nasze trudności. A jeśli ktoś pójdzie za Tobą, niech Twoja miłość ogrzewa to powołanie od chwili jego powstania, zapewnia mu wzrost i wytrwanie do końca. Amen.

 

***

 

     Do Ciebie się zwracamy, Matko Kościoła. Do Ciebie, której "fiat" otworzyło drzwi dla obecności Chrystusa w świecie, w historii i w duszach; do Ciebie, która przyjęłaś z pokornym milczeniem i całkowitym oddaniem się wezwanie Najwyższego.

     Spraw, by liczni mężczyźni i kobiety potrafili dziś znów rozpoznawać zapraszający głos Twojego Syna: "Pójdźcie za Mną" Spraw, by znaleźli odwagę potrzebną, aby opuścić swoje rodziny, zajęcia, ziemskie nadzieje i pójść za Chrystusem drogą przez Niego wyznaczoną.

     Wyciągnij swoją, matczyną rękę nad misjonarzami rozproszonymi po całym świecie, nad zakonnikami i zakonnicami pomagającymi starszym, chorym, niepełnosprawnym, sierotom; nad zaangażowanymi w nauczanie, nad członkami instytutów świeckich, będących cichym zaczynem dobrych dzieł; nad tymi, którzy w klauzurze żyją wiarą i miłością, wypraszając zbawienie świata. Amen.